Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015


2015 година

Mожности и методи за замена и заштеда на енергија и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската индустрија - Влатко Чингоски
 
Органско производство на пролетен овес: потребни сортни карактеристики - Драгица Спасова
 
Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик - Билјана Ивановска
 
Професионален развој на наставниците во Република Македонија – состојби и перспективи - Соња Петровска
 
Јакнење на деловните капацитети на жените претприемачи во Република Македонија, како земја во развој - Еленица Софијанова
 
Хидрогеолошки и хидрохемиски карактеристики на термалните води од геотермалниот систем „Кежовица“ – Штип - Војо Мирчовски
 
Ентомофауна кај домати во заштитен простор при конвенционално и интегрално производство - Душан Спасов
 
Можности за одгледување на здружени посеви во поледелското производство - Мите Илиевски
 
Детерминирање на туристичките настани во Источниот регион на Република Македонија - Златко Јаковлев
 
Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди - Зоран Димитровски
 
Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски развој со посебен осврт на општина Штип - Ристо Фотов
 
Адаптибилен систем за технолошки потпомогнато и независно живеење - Наташа Коцеска
 
Развој на напредни техники на кооперативно локализирање и мапирање со мобилни роботи и нивна примена во прецизно земјоделие - Сашо Коцески
 
Клинички релевантни ризик фактори за суицид: Компарација помеѓу клиничкa групa со пасивни суицидални идеи, со активни суицидални идеи и без суицидални идеи - Ленче Милошева