Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015


2013 година

Металокомплексирачки и антиоксидативни својства на нови деривати на Коензим Q-0 - Рубин Гулабоски
 
Развој на нови алгоритми и софтверска библиотека за примена во биомедицинското инженерство - Александра Милева
 
Можности за примена на зеолит при прочистување на води загадени со тешки метали - Мирјана Голомеова
 
Употреба на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените институции во Република Македонија во период од пет години - Биљана Ѓорѓеска
 
Екстракција на капсaицин од лути пиперки и одредување на неговите антиоксидативни својства - Лилјана Колева-Гудева
 
Спектроскопска и структурна карактеризација на ендемични и ретки минерали - Блажо Боев
 
Проучување на присуството на бактериската пламеница (Erwinia amylovora) кај овошните култури во Македонија - Саша Митрев
 
Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание – Трајко Мицески
 
Функционални простори, тополошки и  статистички аспекти и примена во електротехниката - Татјана Атанасова-Пачемска
 
Полифенолен и ароматичен профил на вина од сортата Вранец ферментирани со изолирани квасци од Тиквешкото виногорје – Виолета Иванова Петропулос
 
Структурно-металогенетски проучувања во Република Македонија - Тодор Серафимовски
 
Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот превоз по Трансевропските ЖП коридори на Република Македонија - Дејан Мираковски
 
Развој на одржлива технологија за производство на нови композити со обезбедување на повратен тек на отпадниот материјал – Винета Сребренкоска