Наградени трудови на УГД

Со цел да се стимулира научноистражувачката дејност на Универзитетот, секоја година Сенатот ги наградува со финансиски средства авторите кои објавиле трудови во меѓународно признати списанија со импакт фактор.