Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015


2014 година

Анализа и процена на каналната оптурација во зависност од техниката на гутаперка апликација - Ивона Ковачевска
 
Примена на директни методи за дигитална реставрација на слики - Игор Стојановиќ
 
Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална студија - Цена Димова
 
Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кaј професионално изложени здравствени работници, со употреба на цитогенетски методи. - Невенка Величкова
 
Влијанието на екстрактите врз трајноста на различни видови мелени меса и колбаси - Ацо Кузелов
 
Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа – влијание на суплементацијата со витамин Ц. - Татјана Рушковска
 
Процена на различни генотипови полјоделски култури во системот на органско земјоделско производство.  -Љупчо Михајлов
 

Колекционирање, карактеризација и евалуација на домашна и интродуирана гермплазма од oриз. - Верица Илиева

 

Испитување на факторите кои влијаат врз проценката на концентрацијата и дозата од радон во училиштата - Зденка Стојановска

 
Металогенетски и геохемиски проучувања на наоѓалишта на неметални минерални суровини на Селечка планина Р. Македонија  - Орце Спасовски
 
Сензорскимрежи за надгледување и контрола на производство на вино - Цвета Мартиновска Банде
 
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко – гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион - Нако Ташков
 
Нековенционални методи на експлоатација на јаглени во Р. Македонија - Зоран Панов