Листа на ФРВ на УГД

Од 2013 година на УГД се применува нов начин на вреднување и мотивирање на наставниот кадар  за реализирани наставни и вон-наставни активности. Еднаш годишно Универзитетскиот сенат на седница донесува Одлука за усвојување на Листа на наставници кои се здобиле со правото на користење на флексибилно работно време – ФРВ. На првите 20 (дваесет) лица рангирани на листата им се дава право на користење на парични средства  кои ќе им послужат за покривање на трошоците за учество на семинари, конгреси, набавка на опрема, литература и сл. за потребите на научно – истражувачката работа.

ФРВ по факултети

Факултет за информатика

Електротехнички факултет

Земјоделски факултет

Факултет за природни и технички науки

Факултет за медицински науки

Филолошки факултет

Економски факултет

Факултет за образовни науки

Факултет за туризам и бизнис логистика

Музичка академија

Технолошко-технички факултет

Машински факултет

Правен факултет

Ликовна академија