Листа на ФРВ на УГД

Од 2013 година на УГД се применува нов начин на вреднување и мотивирање на наставниот кадар  за реализирани наставни и вон-наставни активности. Еднаш годишно Универзитетскиот сенат на седница донесува Одлука за усвојување на Листа на наставници кои се здобиле со правото на користење на флексибилно работно време – ФРВ. На првите 20 (дваесет) лица рангирани на листата им се дава право на користење на парични средства  кои ќе им послужат за покривање на трошоците за учество на семинари, конгреси, набавка на опрема, литература и сл. за потребите на научно – истражувачката работа.

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2017

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2016

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2015

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2014

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2013