Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2013

Одлуки за ФРВ, 2013 г.(.pdf)

 

Листа на наставници и реализирани активности во 2012 за користење на ФРВ во 2013

Ред. број

Име и презиме

Реализирана активност (поени)

Единица

 

1

Проф. д-р Саша Митрев

81

ЗФ

2

Проф. д-р Блажо Боев

78

ФПТН

3

Проф. д-р Антонијо Китановски

55

ФМУ

4

Проф. д-р Тодор Серафимовски

53

ФПТН

5

Проф. д-р Зоран Панов

52

ФПТН

6

Проф. д-р Рубин Гулабоски

49

ЗФ

7

Проф. д-р Дејан Мираковски

48

МФ

8

Проф. д-р Илија Каров

44

ЗФ

9

Доц. д-р Невенка Величкова

41

ФМН

10

Доц. д-р Сашо Коцески

41

ФИ

11

Проф. д-р Цена Димова

38

ФМН

12

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленикова

36

ФМУ

13

Проф. д-р Татјана Рушковска

36

ФМН

14

Доц. д-р Трајче Нацев

36

ФОН

15

Доц. д-р Билјана Петревска

35

ФТБЛ

16

Проф. д-р Александар Секуловски

35

ФМУ

17

Проф. д-р Емилија Јаневиќ

34

ФМН

18

Доц. д-р Зоран Здравев

33

ФИ

19

Проф. д-р Винета Сребренкоска

32

ТТФ

20

Проф. д-р Ивона Ковачевска

32

ФМН

21

Доц. д-р Горан Тасев

32

ФПТН

22

Проф. д-р Орце Спасовски

31

ФПТН

23

Доц. д-р Марија Леонтиќ

31

ФФ

24

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

30

ФПТН

25

Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева

30

ЗФ

26

Доц. д-р Елизабета Митрева

29,6

ФТБЛ

27

Доц. д-р Цане Котески

29,5

ФТБЛ

28

Проф. д-р Љупчо Михајлов

28,5

ЗФ

29

Доц. д-р Александар Костадиновски

28

ЕФ

30

Проф. д-р Ристе Темјановски

28

ЕФ

31

Проф. д-р Милка Здравковска

27

ФМН

32

Проф. д-р Илчо Јованов

27

ФМУ

33

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

27

ЗФ

34

Доц. д-р Игор Стојановиќ

27

ФИ

35

Доц. д-р Наташа Коцеска

27

ФИ

36

Доц. д-р Мичо Апостолов

27

ФТБЛ

37

Проф. д-р Никола Смилков

26

ФОН

38

Проф. д-р Гордана Панова

26

ФМН

39

Доц. д-р Горанчо Ангелов

26

ФМУ

40

Доц. д-р Оливера Трајковска Георгиева

26

ЕФ

41

Доц. д-р Златко Соврески

26

МФ

42

Проф. д-р Луси Караниколова

25

ФФ

43

Проф. д-р Владимир Лазаревски

24

ФМУ

44

Проф. д-р Татјана Џорлева

24

ФМУ

45

Доц. д-р Маргарита Матлиевска

24

ЕФ

46

Доц. д-р Владимир Јаневски

24

ФМУ

47

Доц. д-р Кирил Барабреев

24

ФОН

48

Проф. д-р Никола Димитров

23,5

ФТБЛ

49

Проф. д-р Благој Голомеов

23

ФПТН

50

Проф. д-р Ристо Фотов

23

ЕФ

51

Проф. д-р Виолета Николовска

23

ФОН

52

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

23

ФОН

53

Доц. д-р Ангеле Михајловски

23

ФМУ

54

Доц. д-р Јанка Димиторва

23

ЕФ

55

Проф. д-р Дарко Бошнаковски

23

ФМН

56

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

23

ФОН

57

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска

22

ФОН

58

Проф. д-р Владо Гичев

22

ФИ

59

Проф. д-р Валентина Велкоска-Трајановска

22

ФМУ

60

Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска

22

ФМН

61

Проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде

22

ФИ

62

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

22

ЕТФ

63

Проф. д-р Јован Ананиев

22

ПФ

64

Проф. д-р Ацо Кузелов

22

ЗФ

65

Доц. д-р Василија Шарац

22

ЕТФ

66

Проф. д-р Димко Димески

22

ТТФ

67

Проф. д-р Златко Јаковлев

22

ФТБЛ

68

Доц. д-р Николинка Донева

22

ФПТН

69

Проф. д-р Нако Ташков

22

ФТБЛ

70

Проф. д-р Виолета Димова

21,75

ФФ

71

Проф. д-р Борис Крстев

21

ФПТН

72

Проф. д-р Бистра Ангеловска

21

ФМН

73

Проф. д-р Ленче Милошева

20

ФМН

74

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

20

ФОН

75

Доц. д-р Александра Милева

20

ФИ

76

Доц. д-р Сашо Поповски

20

ФМУ

77

Проф. д-р Толе Белчев

20

ФФ

78

Проф. д-р Билјана Ивановска

19,25

ФФ

79

Проф. д-р Војо Мирчовски

19

ФПТН

80

Проф. д-р Тодор Делипетров

19

ФПТН

81

Проф. д-р Зоран Десподов

19

ФПТН

82

Проф. д-р Ристо Дамбов

19

ФПТН

83

Проф. д-р Марјан Јанкоски

19

ФМУ

84

Проф. д-р Гоце Гавриловски

19

ФМУ

85

Доц. д-р Киро Мојсов

19

ТТФ

86

Проф. д-р Крсто Блажев

19

ТТФ

87

Проф. д-р Милица Шкариќ

18

ФМУ

88

Проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов

18

ФМУ

89

Доц. д-р Виолета Стефанова

18

ФПТН

90

Доц. д-р Дејан Методијевски

18

ФТБЛ

91

Доц. д-р Катерина Деспод

18

ФПТН

92

Доц. д-р Васка Сандева

18

ФПТН

93

Доц. д-р Марија Кукубајска

18

ФФ

94

Доц. д-р Ранко Младеноски

18

ФФ

95

Доц. д-р Страшко Стојановски

18

ПФ

96

Доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска

18

ПФ

97

Проф. д-р Зденка Стојановска

18

ФМН

98

Доц. д-р Андон Мајхошев

18

ПФ

99

Доц. д-р Махмуд Челик

17,1

ФФ

100

Доц. д-р Љупчо Сотировски

17

ПФ

101

Проф. д-р Симеон Симеонов

17

МФ

102

Доц. д-р Виолета Маџова

17

ЕФ

103

Проф. д-р Владо Петровски

16

ФОН

104

Проф. д-р Емилија Потевска

16

ФМУ

105

Доц. д-р Зоран Утковски

16

ФИ

106

Проф. д-р Мирјана Голомеова

16

ФПТН

107

Доц. д-р Јадранка Денкова

16

ПФ

108

Доц. д-р Славчо Цветков

16

МФ

109

Доц. д-р Нина Даскалова

15,25

ФФ

110

Проф. д-р Верица Илиева

15

ЗФ

111

Проф. д-р Стојан Рендевски

15

ЕТФ

112

Доц. д-р Борка Тушевска

15

ПФ

113

Проф. д-р Еленица Софијанова

15

ЕФ

114

Проф. д-р Јованка Денкова

15

ФФ

115

Доц. д-р Стипица Поповски

15

ФМН

116

Доц. д-р Крсте Шајноски

15

ЕФ

117

Доц. д-р Марија Кусевска

15

ФФ

118

Проф. д-р Виолета Стојанова

15

ФПТН

119

Доц. д-р Драгица Спасова

11

ЗФ

120

Доц. д-р Драшко Атанасоски

11

ФТБЛ

121

Доц. д-р Зоран Димитровски

11

МФ

122

Доц. д-р Мите Илиевски

11

ЗФ

123

Проф. д-р Виолета Димовска

10

ЗФ

124

Проф. д-р Трајко Мицески

9

ЕФ

125

Проф. д-р Душан Спасов

9

ЗФ

126

Проф. д-р Кирил Цацков

4

ФОН

127

Проф. д-р Круме Николоски

4

ЕФ

128

Проф. д-р Соња Петровска

4

ФОН

129

Проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски

3

ЗФ

130

Проф. д-р Војо Беловски

2

ПФ

131

Проф. д-р Ристе Кукутанов

/

ЗФ

132

Проф. д-р Љупчо Блажевски

/

ПФ

133

Проф. д-р Гоше Петров

/

ФПТН

134

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

Нема доставено податоци

ФМН

135

Проф. д-р Стеван Алексоски

Нема доставено податоци

ФОН

136

Проф. д-р Блаже Китанов

Нема доставено податоци

ФОН

137

Проф. д-р Јордан Живановиќ

Нема доставено податоци

ФИ

138

Проф. м-р Борис Трајанов

Нема доставено податоци

ФМУ

139

Доц. д-р Златка Митева

Оправдано отсутна

ФМУ

140

Доц. д-р Благој Делипетров

Оправдано отсутен

ФИ