Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2013

Одлуки за ФРВ, 2013 г.(.pdf)

 

Листа на наставници и реализирани активности во 2012 за користење на ФРВ во 2013

Ред. број

Име и презиме

Реализирана активност (поени)

Единица

 

1

Проф. д-р Саша Митрев

81

ЗФ

2

Проф. д-р Блажо Боев

78

ФПТН

3

Проф. д-р Антонијо Китановски

55

ФМУ

4

Проф. д-р Тодор Серафимовски

53

ФПТН

5

Проф. д-р Зоран Панов

52

ФПТН

6

Проф. д-р Рубин Гулабоски

49

ЗФ

7

Проф. д-р Дејан Мираковски

48

МФ

8

Проф. д-р Илија Каров

44

ЗФ

9

Доц. д-р Невенка Величкова

41

ФМН

10

Доц. д-р Сашо Коцески

41

ФИ

11

Проф. д-р Цена Димова

38

ФМН

12

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленикова

36

ФМУ

13

Проф. д-р Татјана Рушковска

36

ФМН

14

Доц. д-р Трајче Нацев

36

ФОН

15

Доц. д-р Билјана Петревска

35

ФТБЛ

16

Проф. д-р Александар Секуловски

35

ФМУ

17

Проф. д-р Емилија Јаневиќ

34

ФМН

18

Доц. д-р Зоран Здравев

33

ФИ

19

Проф. д-р Винета Сребренкоска

32

ТТФ

20

Проф. д-р Ивона Ковачевска

32

ФМН

21

Доц. д-р Горан Тасев

32

ФПТН

22

Проф. д-р Орце Спасовски

31

ФПТН

23

Доц. д-р Марија Леонтиќ

31

ФФ

24

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

30

ФПТН

25

Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева

30

ЗФ

26

Доц. д-р Елизабета Митрева

29,6

ФТБЛ

27

Доц. д-р Цане Котески

29,5

ФТБЛ

28

Проф. д-р Љупчо Михајлов

28,5

ЗФ

29

Доц. д-р Александар Костадиновски

28

ЕФ

30

Проф. д-р Ристе Темјановски

28

ЕФ

31

Проф. д-р Милка Здравковска

27

ФМН

32

Проф. д-р Илчо Јованов

27

ФМУ

33

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

27

ЗФ

34

Доц. д-р Игор Стојановиќ

27

ФИ

35

Доц. д-р Наташа Коцеска

27

ФИ

36

Доц. д-р Мичо Апостолов

27

ФТБЛ

37

Проф. д-р Никола Смилков

26

ФОН

38

Проф. д-р Гордана Панова

26

ФМН

39

Доц. д-р Горанчо Ангелов

26

ФМУ

40

Доц. д-р Оливера Трајковска Георгиева

26

ЕФ

41

Доц. д-р Златко Соврески

26

МФ

42

Проф. д-р Луси Караниколова

25

ФФ

43

Проф. д-р Владимир Лазаревски

24

ФМУ

44

Проф. д-р Татјана Џорлева

24

ФМУ

45

Доц. д-р Маргарита Матлиевска

24

ЕФ

46

Доц. д-р Владимир Јаневски

24

ФМУ

47

Доц. д-р Кирил Барабреев

24

ФОН

48

Проф. д-р Никола Димитров

23,5

ФТБЛ

49

Проф. д-р Благој Голомеов

23

ФПТН

50

Проф. д-р Ристо Фотов

23

ЕФ

51

Проф. д-р Виолета Николовска

23

ФОН

52

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

23

ФОН

53

Доц. д-р Ангеле Михајловски

23

ФМУ

54

Доц. д-р Јанка Димиторва

23

ЕФ

55

Проф. д-р Дарко Бошнаковски

23

ФМН

56

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

23

ФОН

57

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска

22

ФОН

58

Проф. д-р Владо Гичев

22

ФИ

59

Проф. д-р Валентина Велкоска-Трајановска

22

ФМУ

60

Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска

22

ФМН

61

Проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде

22

ФИ

62

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

22

ЕТФ

63

Проф. д-р Јован Ананиев

22

ПФ

64

Проф. д-р Ацо Кузелов

22

ЗФ

65

Доц. д-р Василија Шарац

22

ЕТФ

66

Проф. д-р Димко Димески

22

ТТФ

67

Проф. д-р Златко Јаковлев

22

ФТБЛ

68

Доц. д-р Николинка Донева

22

ФПТН

69

Проф. д-р Нако Ташков

22

ФТБЛ

70

Проф. д-р Виолета Димова

21,75

ФФ

71

Проф. д-р Борис Крстев

21

ФПТН

72

Проф. д-р Бистра Ангеловска

21

ФМН

73

Проф. д-р Ленче Милошева

20

ФМН

74

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

20

ФОН

75

Доц. д-р Александра Милева

20

ФИ

76

Доц. д-р Сашо Поповски

20

ФМУ

77

Проф. д-р Толе Белчев

20

ФФ

78

Проф. д-р Билјана Ивановска

19,25

ФФ

79

Проф. д-р Војо Мирчовски

19

ФПТН

80

Проф. д-р Тодор Делипетров

19

ФПТН

81

Проф. д-р Зоран Десподов

19

ФПТН

82

Проф. д-р Ристо Дамбов

19

ФПТН

83

Проф. д-р Марјан Јанкоски

19

ФМУ

84

Проф. д-р Гоце Гавриловски

19

ФМУ

85

Доц. д-р Киро Мојсов

19

ТТФ

86

Проф. д-р Крсто Блажев

19

ТТФ

87

Проф. д-р Милица Шкариќ

18

ФМУ

88

Проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов

18

ФМУ

89

Доц. д-р Виолета Стефанова

18

ФПТН

90

Доц. д-р Дејан Методијевски

18

ФТБЛ

91

Доц. д-р Катерина Деспод

18

ФПТН

92

Доц. д-р Васка Сандева

18

ФПТН

93

Доц. д-р Марија Кукубајска

18

ФФ

94

Доц. д-р Ранко Младеноски

18

ФФ

95

Доц. д-р Страшко Стојановски

18

ПФ

96

Доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска

18

ПФ

97

Проф. д-р Зденка Стојановска

18

ФМН

98

Доц. д-р Андон Мајхошев

18

ПФ

99

Доц. д-р Махмуд Челик

17,1

ФФ

100

Доц. д-р Љупчо Сотировски

17

ПФ

101

Проф. д-р Симеон Симеонов

17

МФ

102

Доц. д-р Виолета Маџова

17

ЕФ

103

Проф. д-р Владо Петровски

16

ФОН

104

Проф. д-р Емилија Потевска

16

ФМУ

105

Доц. д-р Зоран Утковски

16

ФИ

106

Проф. д-р Мирјана Голомеова

16

ФПТН

107

Доц. д-р Јадранка Денкова

16

ПФ

108

Доц. д-р Славчо Цветков

16

МФ

109

Доц. д-р Нина Даскалова

15,25

ФФ

110

Проф. д-р Верица Илиева

15

ЗФ

111

Проф. д-р Стојан Рендевски

15

ЕТФ

112

Доц. д-р Борка Тушевска

15

ПФ

113

Проф. д-р Еленица Софијанова

15

ЕФ

114

Проф. д-р Јованка Денкова

15

ФФ

115

Доц. д-р Стипица Поповски

15

ФМН

116

Доц. д-р Крсте Шајноски

15

ЕФ

117

Доц. д-р Марија Кусевска

15

ФФ

118

Проф. д-р Виолета Стојанова

15

ФПТН

119

Доц. д-р Драгица Спасова

11

ЗФ

120

Доц. д-р Драшко Атанасоски

11

ФТБЛ

121

Доц. д-р Зоран Димитровски

11

МФ

122

Доц. д-р Мите Илиевски

11

ЗФ

123

Проф. д-р Виолета Димовска

10

ЗФ

124

Проф. д-р Трајко Мицески

9

ЕФ

125

Проф. д-р Душан Спасов

9

ЗФ

126

Проф. д-р Кирил Цацков

4

ФОН

127

Проф. д-р Круме Николоски

4

ЕФ

128

Проф. д-р Соња Петровска

4

ФОН

129

Проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски

3

ЗФ

130

Проф. д-р Војо Беловски

2

ПФ

131

Проф. д-р Ристе Кукутанов

/

ЗФ

132

Проф. д-р Љупчо Блажевски

/

ПФ

133

Проф. д-р Гоше Петров

/

ФПТН

134

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

Нема доставено податоци

ФМН

135

Проф. д-р Стеван Алексоски

Нема доставено податоци

ФОН

136

Проф. д-р Блаже Китанов

Нема доставено податоци

ФОН

137

Проф. д-р Јордан Живановиќ

Нема доставено податоци

ФИ

138

Проф. м-р Борис Трајанов

Нема доставено податоци

ФМУ

139

Доц. д-р Златка Митева

Оправдано отсутна

ФМУ

140

Доц. д-р Благој Делипетров

Оправдано отсутен

ФИ

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2014

Одлуки за ФРВ, 2014 г.(.pdf)

Листа на наставници и реализирани активности во 2013 за користење на ФРВ во 2014

Ред. бр.

Име и презиме

Реализирана активност (поени)

Единица

 

1

Проф. д-р Тодор Серафимовски

79

ФПТН

2

Проф. д-р Саша Митрев

73

ЗФ

3

Проф. д-р Блажо Боев

73

ФПТН

4

Доц. д-р Сашо Коцески

70

ФИ

5

Проф. д-р Рубин Гулабоски

64

ЗФ

6

Проф. д-р Дејан Мираковски

61

МФ

7

Проф. д-р Нако Ташков

61

ФТБЛ

8

Проф. д-р Винета Сребренкоска

60

ТТФ

9

Доц. д-р Билјана Петревска

57

ФТБЛ

10

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

55

ЗФ

11

Проф. д-р Цена Димова

49

ФМН

12

Проф. д-р Владимир Лазаревски

56

ФМУ

13

Проф. д-р Илчо Јованов

47

ФМУ

14

Проф. д-р Ивона Ковачевска

47

ФМН

15

Проф. д-р Зоран Панов

46

ФПТН

16

Проф. д-р.Дарко Бошнаковски

45

ФМН

17

Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зелениковска

43

ФМУ

18

Доц. д-р Цане Котески

43

ФТБЛ

19

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

43

ЕТФ

20

Проф. д-р Златко Јаковлев

43

ФТБЛ

21

Проф. д-р Татјана Рушковска

42

ФМН

22

Проф. д-р Милка Здравковска

41

ФМН

23

Доц. д-р Игор Стојановиќ

40,5

ФИ

24

Доц. д-р Марија Леонтиќ

40

ФФ

25

Доц. д-р Горан Тасев

39

ФПТН

26

Проф. д-р Емилија Јаневиќ

37

ФМН

27

Проф. д-р Зоран Десподов

35

ФПТН

28

Доц. д-р Трајче Нацев

34

ФОН

29

Доц. д-р Мимоза Серафимова

33

ФТБЛ

30

Проф. д-р Вело Марковски

32

ФМН

31

Проф. д-р Ацо Кузелов

32

ЗФ

32

Проф. д-р Ристо Фотов

31

ЕФ

33

Доц. д-р Златко Соврески

31

МФ

34

Доц. д-р Елизабета Митрева

31

ФТБЛ

35

Проф. д-р Валентина Велкоска-Трајановска

31

ФМУ

36

Доц. д-р Владимир Јаневски

31

ФМУ

37

Проф. д-р Благој Голомеов

30

ФПТН

38

Доц. д-р Катерина Деспод

30

ФПТН

39

Проф. д-р Никола В. Димитров

30

ФТБЛ

40

Проф. д-р Јован Ананиев

30

ПФ

41

Проф. д-р Никола Смилков

30

ФОН

42

Доц. д-р Васка Сандова

30

ФПТН

43

Проф. д-р Антонијо Китановски

30

ФМУ

44

Проф. д-р Ристе Темјановски

29

ЕФ

45

Доц. д-р Билјана Попевска

29

ФОН

46

Проф. д-р Трајко Мицески

28

ЕФ

47

Проф. д-р Илија Каров

28

ЗФ

48

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

27

ФОН

49

Доц. д-р Дејан Методијевски

27

ФТБЛ

50

Проф. д-р Војо Мирчовски

27

ФПТН

51

Проф. д-р Бистра Ангеловска

27

ФМН

52

Проф. д-р Зденка Стојановска

27

ФМН

53

Проф. д-р Гордана Панова

27

ФМН

54

Проф. д-р Јованка Денкова

27

ФФ

55

Доц. д-р Александар Крстев

27

ФИ

56

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева

26

ЗФ

57

Доц. д-р Дарко Андроников

26

ЗФ

58

Проф. д-р Еленица Софијанова

26

ЕФ

59

Проф. д-р Борис Крстев

25

ФПТН

60

Проф. д-р Димко Димески

25

ТТФ

61

Доц. д-р Крсте Шајноски

25

ЕФ

62

Доц. д-р Ристо Поповски

25

ФПТН

63

Доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска

25

ПФ

64

Проф. д-р Владо Гичев

24

ФИ

65

Проф. д-р Васо Талески

24

ФМН

66

Проф. м-р Емилија Потевска

24

ФМУ

67

Доц. д-р Mарјан Делипетров

24

ФПТН

68

Доц. д-р Наташа Коцеска

24

ФИ

69

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

23

ФПТН

70

Проф. д-р Милица Шкариќ

23

ФМУ

71

Проф. д-р Виолета Стојанова

23

ФПТН

72

Доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска

23

ЗФ

73

Доц. д-р Невенка Величкова

23

ФМН

74

Доц. д-р Нина Даскалова

23

ФФ

75

Доц. д-р Махмуд Челик

23

ФФ

76

Доц. д-р Јадранка Денкова

23

ПФ

77

Доц. д-р Зоран Утковски

22

ФИ

78

Проф. д-р Соња Петровска

22

ФОН

79

Доц. д-р Виолета Стефанова

22

ФПТН

80

Доц. д-р Марија Кукубајска

22

ФФ

81

Доц. д-р Марија Кусевска

22

ФФ

82

Доц. д-р Марија Хаџи- Николова

22

ФПТН

83

Проф. д-р Тодор Делипетров

21

ФПТН

84

Проф. д-р Војо Беловски

21

ПФ

85

Проф. д-р Симеон Симеонов

21

МФ

86

Доц. д-р Зоран Ханџиски

21

ФМН

87

Доц. д-р Оливера Трајковска Георгиева

21

ЕФ

88

Доц. д-р Светлана Јакимовска

21

ФФ

89

Доц. д-р Фиданка Трајкова

21

ЗФ

90

Доц. д-р Николинка Донева

20

ФПТН

91

Доц. д-р Драшко Атанасоски

20

ФТБЛ

92

Проф. д-р Мирјана Голомеова

20

ФПТН

93

Проф. д-р Душан Спасов

20

ЗФ

94

Доц. д-р Киро Мојсов

20

ТТФ

95

Доц. д-р Александра Милева

19,5

ФИ

96

Доц. д-р Александар Костадиновски

19

ЕФ

97

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

19

ФМН

98

Проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде

19

ФИ

99

Проф. д-р Верица Илиева

19

ЗФ

100

Доц. д-р Виолета Маџова

19

ЕФ

101

Проф. д-р Тодор Чепреганов

19

ФОН

102

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселионовска

19

ФОН

103

Доц. д-р Зоран Здравев

19

ФИ

104

Проф. д-р Ленче Милошева

19

ФМН

105

Проф. д-р Билјана Ивановска

19

ФФ

106

Доц. д-р Стеван Габер

19

ЕФ

107

Доц. м-р Јана Јакимовска

19

ФМУ

108

Доц. д-р Горанчо Ангелов

19

ФМУ

109

Доц. д-р Сашо Поповски

19

ФМУ

110

Проф. д-р Татјана Џорлева

19

ФМУ

111

Проф. д-р Ристо Дамбов

19

ФПТН

112

Проф. д-р Владо Петровски

18

ФОН

113

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

18

ФОН

114

Доц. д-р Василија Шарац

18

ЕТФ

115

Доц. д-р Ранко Младеноски

18

ФФ

116

Доц. д-р Борка Тушевска

18

ПФ

117

Доц. д-р Мичо Апостолов

18

ФТБЛ

118

Доц. д-р Весна Георгиев Свртинов

18

ЕФ

119

Проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов

18

ФМУ

120

Доц. д-р Ангеле Михајловски

18

ФМУ

121

Доц. д-р Христо Стојановски

18

ФМУ

122

Проф. д-р Љупчо Михајлов

17,7

ЗФ

123

Доц. д-р Јанка Димиторва

17

ЕФ

124

Проф. д-р Александар Секуловски

17

ФМУ

125

Доц. д-р Светлана Јовеска

17

ФМН

126

Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска

17

ФМН

127

Доц. д-р Маргарита Матлиевска

17

ЕФ

128

Доц. д-р Андон Мајхошев

17

ПФ

129

Доц. д-р Зоран Димитровски

17

МФ

130

Проф. д-р Драгица Спасова

16

ЗФ

131

Проф. д-р Виолета Димовска

16

ЗФ

132

Проф. д-р Гоце Гавриловски

16

ФМУ

133

Проф. д-р Круме Николоски

16

ЕФ

134

Проф. д-р Луси Караниколова

16

ФФ

135

Проф. д-р Крсто Блажев

16

ТТФ

136

Доц. д-р Роман Голубовски

16

ЕТФ

137

Доц. д-р Олга Кошевалиска

16

ПФ

138

Доц. д-р Петар Намичев

16

ФПТН

139

Доц. д-р Љупчо Сотировски

16

ПФ

140

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

15

ФОН

141

Доц. д-р Страшко Стојановски

15

ПФ

142

Проф. д-р Ана Миновска

15

ФМН

143

Проф. д-р Влатко Чингоски

15

ЕТФ

144

Проф. д-р Сашо Гелев

15

ЕТФ

145

Проф. д-р Марјан Јанкоски

15

ФМУ

146

Доц. д-р Мишко Џидров

15

МФ

147

Проф. д-р Стеван Алексоски

15

ФОН

148

Доц. д-р Славчо Цветков

15

МФ

149

Доц. д-р Златка Митева

15

ФМУ

150

Проф. д-р Гоше Петров

14

ФПТН

151

Проф. д-р Виолета Димова

13

ФФ

152

Проф. д-р Толе Белчев

13

ФФ

153

Доц. д-р Мите Илиевски

11

ЗФ

154

Проф. д-р Виолета Николовска

5

ФОН

155

Доц. д-р Кирил Барабреев

6

ФОН

156

Доц. д-р Ацо Јаневски

4

ТТФ

157

Проф. д-р Блаже Китанов

3

ФОН

158

Проф. д-р Орце Спасовски

16

ФПТН

159

Проф. д-р Љупчо Блажевски

0

ПФ

160

Доц. д-р Трајче Стојанов

0

ФОН

161

Доц. д-р Мартин Лукаревски

0

ФИ

162

Доц. д-р Трајче Митев

/

ФПТН

163

Проф. д-р Ристо Кукутанов

Нема доставено податоци

ЗФ

164

Проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски

Нема доставено податоци

ЗФ

165

Проф. д-р Борис Трајанов

Нема доставено податоци

ФМУ

166

Доц. д-р Стојко Стојков

Нема доставено податоци

ФОН

 

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2016

Ред.бр.

Име и презиме

Реализирани активности

Единица

1.     

Проф д-р Саша Митрев

113

ЗФ

2.     

Проф. д-р Блажо Боев

85

ФПТН

3.     

Проф. д-р Рубин Гулабоски

80

ФМН

4.     

Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска

77

ФМН

5.     

Проф. д-р Татјана Рушковска

69

ФМН

6.     

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

65

ЕТФ

7.     

Проф. д-р Нако Ташков

65

ФТБЛ

8.     

Проф. д-р Тодор Серафимовски

64

ФПТН

9.     

Проф д-р Виолета Иванова Петропулос

63

ЗФ

10.  

Проф. д-р Цена Димова

60

ФМН

11.  

Проф. д-р Билјана Петревска

60

ФТБЛ

12.  

Доц. д-р Сашо Коцески

60

ФИ

13.  

Проф. д-р Никола В. Димитров

55

ФТБЛ

14.  

Проф. д-р Винета Сребренкоска

54

ТТФ

15.  

Доц. д-р Елизабета Митрева

53

ФТБЛ

16.  

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

53

ФОН

17.  

Проф. д-р Билјана Ивановска

53

ФФ

18.  

Проф. д-р Дејан Мираковски

52

МФ

19.  

Проф. д-р Јованка Денкова

52

ФФ

20.  

Доц. д-р Зоран Здравев

49

ФИ

21.  

Проф. д-р Зоран Десподов

46

ФПТН

22.  

Проф д-р Љупчо Михајлов

44

ЗФ

23.  

Проф. д-р Ивона Ковачевска

44

ФМН

24.  

Проф. д-р Нина Даскаловска

42

ФФ

25.  

Проф. д-р Цане Котески

41

ФТБЛ

26.  

Проф. д-р Мирјана Голомеова

41

ФПТН

27.  

Проф. д-р Јован Ананиев

41

ПФ

28.  

Проф. м-р Антонијо Китановски

41

МА

29.  

Доц. д-р Марија Кусевска

41

ФФ

30.  

Доц. д-р Татјана Бошков

41

ФТБЛ

31.  

Доц д-р Наталија Маркова Руждиќ

41

ЗФ

32.  

Проф. д-р Влатко Чингоски

40

ЕТФ

33.  

Доц. д-р Катарина Смилков

40

ФМН

34.  

Доц д-р Сања Костадиновиќ Величковска

39

ЗФ

35.  

Проф. д-р Еленица Софијанова

38

ЕФ

36.  

Доц. д-р Марија Амповска

38

ПФ

37.  

Доц. д-р Светлана Јовевска

37

ФМН

38.  

Проф. д-р Ана Миновска

36

ФМН

39.  

Проф д-р Виолета Димовска

36

ЗФ

40.  

Доц. д-р Горан Тасев

36

ФПТН

41.  

Доц д-р Биљана Балабанова

36

ЗФ

42.  

Доц д-р Емилија Костадиновска

36

ЗФ

43.  

Доц. д-р Дејан Методијевски

36

ФТБЛ

44.  

Проф. д-р Ленче Милошева

36

ФМН

45.  

Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова

35

ЕФ

46.  

Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска

35

МА

47.  

Проф. д-р Зоран Панов

34

ФПТН

48.  

Доц. д-р Билјана Попеска

34

ФОН

49.  

Проф. м-р Владимир Јаневски

34

MA

50.  

Проф. д-р Војо Беловски

34

ПФ

51.  

Проф. д-р Ристе Темјановски

34

ЕФ

52.  

Проф.др.Петар Намичев

33

ЛА

53.  

Доц. д-р Невенка Величкова

33

ФМН

54.  

Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска

33

ФМН

55.  

Доц. д-р Елена Дракалска

33

ФМН

56.  

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

33

МА

57.  

Доц. д-р Николинка Донева

33

ФПТН

58.  

Проф. д-р Војо Мирчовски

32

ФПТН

59.  

Проф. д-р Симеон Симеонов

32

МФ

60.  

Доц. д-р Василија Шарац

32

ЕТФ

61.  

Проф. д-р Борис Крстев

32

ФПТН

62.  

Проф. д-р Кирил Барбареев

32

ФОН

63.  

Проф. д-р Милка Здравковска

32

ФМН

64.  

Проф. д-р Бистра Ангеловска

32

ФМН

65.  

Доц. д-р Александар Крстев

31

ФИ

66.  

Проф. д-р Виолета Николовска

31

ФОН

67.  

Доц. д-р Марија Магдинчева Шопова

31

ФТБЛ

68.  

Доц. д-р Андон Мајхошев

31

ПФ

69.  

Проф. д-р Златко Јаковлев

31

ФТБЛ

70.  

Доц. д-р Олга Кошевалиска

31

ПФ

71.  

Доц. д-р Мимоза Серафимова

31

ФТБЛ

72.  

Доц. д-р Игор Стојановиќ

30

ФИ

73.  

Доц. д-р Ленче Николовска

30

ФМН

74.  

Проф. д-р Сашко Гелев

30

ЕТФ

75.  

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

30

ФМН

76.  

Доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска

30

ПФ

77.  

Доц. д-р Зденка Стојанова

29

ФМН

78.  

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

29

ФОН

79.  

Проф д-р Ацо Кузелов

29

ЗФ

80.  

Доц. д-р Стојанче Мијалковски

29

ФПТН

81.  

Доц. д-р Марија Кукубајска

29

ФФ

82.  

Проф. д-р Тена Шијакова -Иванова

28

ФПТН

83.  

Проф. д-р Емилија Потевска Попивода

28

МА

84.  

Проф д-р Илија Каров

27

ЗФ

85.  

Проф. д-р Благој Голомеов

27

ФПТН

86.  

Доц. д-р Кристина Мишева

27

ПФ

87.  

Проф. д-р.Катерина Деспот

26

ЛА

88.  

Проф. д-р Круме Николовски

26

ЕФ

89.  

Доц. д-р Деспина Сивевска

26

ФОН

90.  

Доц. д-р Илија Груевски

26

ЕФ

91.  

Доц. д-р Љупчо Давчев

26

ЕФ

92.  

Доц. м-р Сашо Поповски

26

МА

93.  

Проф. д-р Трајко Мицески

25

ЕФ

94.  

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова

25

ФПТН

95.  

Доц. д-р Даринка Ѓорѓиева

25

ФМН

96.  

Доц. д-р  Дарко Андроников

25

ТТФ

97.  

Доц. д-р Ирена Китанова

25

ФОН

98.  

Проф. д-р Јадранка Денкова

25

ПФ

99.  

Проф. д-р.Васка Сандева

24

ЛА

100.

Проф. д-р Махмут Челик

24

ФФ

101. 

Доц. д-р Марија Гогова Самоников

24

ЕФ

102. 

Доц. д-р Наташа Коцеска

23

ФИ

103. 

Проф. д-р Јанка Димитрова

23

ЕФ

104. 

Доц д-р Фиданка Илиева

23

ЗФ

105. 

Доц. д-р Страшко Стојановски

23

ПФ

106. 

Доц. м-р Горанчо Ангелов

23

МА

107. 

Проф. д-р Гордана Панова

22

ФМН

108.               

Проф. д-р Васо Талески

22

ФМН

109. 

Доц. д-р Мичо Апостолов

22

ФТБЛ

110. 

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

22

ФОН

111. 

Проф. д-р Виолета Стефанова

22

ФПТН

112. 

Проф д-р Лилјана Колева Гудева

22

ЗФ

113. 

Проф. д-р Крсто Блажев

22

ТТФ

114.

Доц. д-р Светлана Јакимовска

22

ФФ

115.

Проф. д-р Оливера Георгиева Трајковска

22

ЕФ

116.

Доц. д-р Афродита Зенделска

22

ФПТН

117.

Доц. д-р Киро Папакоча

21

ФМН

118. 

Доц. д-р Гоце Стефанов

21

ЕТФ

119. 

Проф д-р Душан Спасов

21

ЗФ

120. 

Проф. д-р  Димко Димески

21

ТТФ

121. 

Проф. д-р Игор Камбовски

21

ПФ

122. 

Проф. д-р Толе Белчев

21

ФФ

123. 

Проф. д-р Ранко Младеноски

21

ФФ

124. 

Доц. д-р Даниела Коцева

21

ФОН

125. 

Проф. д-р Татјана Џорлева

20

МА

126. 

Доц. д-р Јана Јакимовска

20

ЛА

127. 

Доц. д-р Марјан Делипетрев

20

ФПТН

128. 

Доц. м-р Ангеле Михајловски

20

МА

129. 

Доц. д-р Благица Колева

20

ЕФ

130. 

Проф. д-р Ристо Дамбов

19

ФПТН

131. 

Проф. д-р Соња Петровска

19

ФОН

132. 

Проф. м-р Марјан Јанкоски

19

МА

133. 

Проф. д-р Трајче Нацев

19

ФОН

134. 

Проф д-р Драгица Спасова

19

ЗФ

135. 

Доц. д-р Борка Тушевска

19

ПФ

136. 

Доц. д-р Димитар Апасиев

19

ПФ

137. 

Доц. д-р Ѓорѓи Димов

19

ФПТН

138. 

Доц. д-р Благица Донева

19

ФПТН

139. 

Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска

19

ФФ

140. 

Доц. д-р Стеван Габер

19

ЕФ

141. 

Доц. д-р Славчо Цветков

19

МФ

142. 

Доц. д-р Мишко Џидров

19

МФ

143.               

Доц. д-р Александра Милева

19

ФИ

144. 

Проф. д-р Никола Смилков

18

ФОН

145. 

Доц. Д-р Вело Марковски

18

ФМН

146. 

Проф. д-р Цвета Мартиновска - Банде

18

ФИ

147. 

Проф. д-р Виолета Димова

18

ФФ

148. 

Проф. д-р Марија Леонтиќ

18

ФФ

149. 

Доц. д-р Гоше Петров

18

ФПТН

150. 

Доц. д-р Дарко Лазаров

18

ЕФ

151. 

Проф. д-р Стеван Алексоски

17

ФОН

152. 

Проф. д-р Орце Спасовски

17

ФПТН

153. 

Доц. д-р Стојко Стојков

17

ФОН

154. 

Проф. д-р Виолета Стојанова

17

ФПТН

155. 

Проф. д-р Владо Гичев

17

ФИ

156. 

Доц. д-р Даринка Маролова

17

ФФ

157. 

Доц. д-р Ристо Поповски

17

ФПТН

158. 

Доц. д-р Дејан Маролов

17

ПФ

159. 

Доц, д-р Невенка Tрајкова

17

МА

160. 

Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ

17

ФТБЛ

161. 

Доц. д-р Верица Јосимовска

16

ФОН

162. 

Проф. д-р Илчо Јованов

16

МА

163. 

Проф. м-р Гоце Гавриловски

16

МА

164. 

Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова

16

ФТБЛ

165. 

Доц. д-р Ванѓа Димитријева Кузмановска

16

ЛА

166. 

Доц. д-р   Киро Мојсов

16

ТТФ

167. 

Доц. д-р  Ацо Јаневски

16

ТТФ

168. 

Виш лектор м-р Снежана Кирова

16

ФФ

169. 

Доц. д-р Оливер Цацков

16

ФОН

170. 

Проф. д-р Милица Шкариќ

15

МА

171. 

Проф. д-р Тодор Чепреганов

15

ФОН

172. 

Доц. д-р Благој Делипетрев

15

ФИ

173. 

Проф. д-р Мите Илиевски

15

ЗФ

174. 

Доц. м-р Христо Стојановски

15

MA

175. 

Доц. д-р Билјана Златановска

15

ФИ

176. 

Проф. д-р Луси Караниколова - Чочоровска

15

ФФ

177. 

Проф. м-р Златка Митева

15

МА

178. 

Проф. м-р Гоце Мицанов

15

МА

179. 

Доц. м-р Наташа Трбојевиќ

15

МА

180. 

Доц. д-р Драгана Кузмановска

15

ФФ

181. 

Доц д-р Фиданка Трајкова

15

ЗФ

182. 

Доц. д-р Зоран Темелков

15

ФТБЛ

183. 

Доц. д-р Александра Жежова

15

ФТБЛ

184. 

Доц. д-р Елена Веселинова

15

ЕФ

185. 

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска

15

ФОН

 

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2015

Одлуки за ФРВ, 2015 г.(.pdf) 

Листа на наставници и реализирани активности во 2014 за користење на ФРВ во 2015

Ред.бр.

Име и презиме

Реализирана активност(поени)

Единица

 

 1.

Проф. д-р Саша Митрев

95

ЗФ

2.

Проф. д-р Нако Ташков

84,5

ФТБЛ

 3.

Доц. д-р Виолета Иванова Петропулос

75

ЗФ

 4.

Проф. д-р Блажо Боев

72

ФПТН

 5.

Проф. д-р Рубин Гулабоски

67

ФМН

 6.

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

62

ЕТФ

 7.

Проф. д-р Тодор Серафимовски

62

ФПТН

 8.

Проф. м-р Антонијо Китановски

61

МА

 9.

Проф. д-р Јованка Денкова

61

ФФ

 10.

Доц. д-р Елизабета Митрева

58

ФТБЛ

 11.

Проф. д-р Илија Каров

56

ЗФ

 12.

Проф. д-р Винета Сребренкоска

55

ТТФ

 13.

Доц. д-р Сашо Коцески

54

ФИ

 14.

Доц. д-р Дејан Методијевски

52,5

ФТБЛ

 15.

Проф. д-р Милка Здравковска

52

ФМН

 16.

Доц. д-р Горан Тасев

52

ФПТН

 17.

Проф. д-р Цвета Мартиновска Банде

52

ФИ

 18.

Проф. д-р Цена Димова

51

ФМН

 19.

Проф. д-р Татјана Рушковска

51

ФМН

 20.

Проф. д-р Дејан Мираковски

51

МФ

 21.

Проф. д-р Никола В.Димитров

49,5

ФТБЛ

 22.

Проф. д-р Јован Ананиев

49

ПФ

 23.

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева

47

ЗФ

 24.

Проф. д-р Златко Јаковлев

47

ФТБЛ

 25.

Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска

46

ФМН

 26.

Проф. д-р Гордана Панова

45

ФМН

 27.

Проф. д-р Петар Намичев

45

ФПТН

 28.

Доц. д-р Цане Котески

44

ФТБЛ

 29.

Проф. д-р Зденка Стојановска

44

ФМН

 30.

Доц. м-р Горанчо Ангелов

44

МА

 31.

Проф. д-р Илчо Јованов

43

МА

 32.

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

41

ФОН

 33.

Доц. д-р Билјана Петревска

40

ФТБЛ

 34.

Доц. д-р Јадранка Денкова

39

ПФ

 35.

Проф. д-р Трајко Мицески

38

ЕФ

 36.

Проф. д-р Бистра Ангеловска

38

ФМН

 37.

Проф. д-р Василија Шарац

37

ЕТФ

 38.

Проф. д-р Дарко Бошнаковски

37

ФМН

 39.

Проф. д-р Ивона Ковачевска

37

ФМН

 40.

Проф. д-р Киро Папакоча

36

ФМН

 41.

Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска

35

ФМН

 42.

Доц. д-р Трајче Нацев

35

ФОН

 43.

Проф. д-р Димко Димески

35

ТТФ

 44.

Проф. д-р Војо Мирчовски

35

ФПТН

 45.

Доц. д-р Александра Милева

35

ФИ

 46.

Проф. д-р Невенка Величкова

34

ФМН

 47.

Проф. д-р Зоран Панов

34

ФПТН

 48.

Проф. д-р Виолета Стефанова

34

ФПТН

 49.

Доц. д-р Мишко Џидров

34

МФ

 50.

Доц. д-р Игор Стојановиќ

34

ФИ

 51.

Доц. д-р Зоран Здравев

33

ФИ

 52.

Проф. д-р Еленица Софијанова

33

ЕФ

 53.

Проф. д-р Махмут Челик

31

ФФ

 54.

Проф. д-р Љупчо Михајлов

31

ЗФ

 55.

Проф. д-р Душан Спасов

31

ЗФ

 56.

Проф. д-р Борис Крстев

31

ФПТН

 57.

Проф. д-р Ристе Темјановски

31

ЕФ

 58.

Доц. д-р Оливера Трајковска Георгиева

31

ЕФ

 59.

Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова

31

ЕФ

 60.

Проф. д-р Васо Талески

30

ФМН

 61.

Доц. д-р Марија Магдинчева Шопова

30

ФТБЛ

 62.

Проф. д-р Билјана Ивановска

30

ФФ

 63.

Проф. д-р Ристо Фотов

30

ЕФ

 64.

Проф. д-р Соња Петровска

30

ФОН

 65.

Доц. д-р Дарко Андроников

30

ТТФ

 66.

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

30

ФМН

 67.

Проф. д-р Светлана Јовевска

29

ФМН

 68.

Доц. д-р Љупчо Давчев

29

ЕФ

 69.

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова

29

ФПТН

 70.

Доц. д-р Кирил Барбареев

29

ФОН

 71.

Доц. д-р Билјана Попевска

28

ФОН

 72.

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселинова

28

ФОН

 73.

Проф. д-р Виолета Димовска

28

ЗФ

 74.

Проф. д-р Никола Смилков

28

ЛА

 75.

Доц. д-р Александар Крстев

28

ФИ

 76.

Проф. д-р Катерина Деспот

27

ФПТН

 77.

Доц. д-р Васка Сандева

27

ФПТН

 78.

Проф. д-р Ленче Милошева

27

ФМН

 79.

Проф. д-р Круме Николоски

27

ЕФ

 80.

Проф. д-р Драгица Спасова

27

ЗФ

 81.

Проф. д-р Благој Голомеов

27

ФПТН

 82.

Доц. д-р Наташа Коцеска

27

ФИ

 83.

Проф. д-р Милица Шкариќ

27

МА

 84.

Проф. д-р Симеон Симеонов

27

МФ

 85.

Доц. д-р Ленче Николовска

26

ФМН

 86.

Доц. д-р Марија Кусевска

26

ФФ

 87.

Проф. д-р Зоран Десподов

26

ФПТН

 88.

Доц. д-р Мимоза Серафимова

26

ФТБЛ

 89.

Проф. д-р Мирјана Голомеова

26

ФПТН

 90.

Проф. д-р Крсто Блажев

26

ТТФ

 91.

Доц. д-р Деспина Сивевска

25

ФОН

 92.

Доц. д-р Дејан Маролов

25

ПФ

 93.

Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска

25

МА

 94.

Проф. д-р Стефанија Лешковска Зеленковска

25

МА

 95.

Проф. д-р Славчо Цветков

25

МФ

 96.

Проф. д-р Тодор Чепреганов

24

ФОН

 97.

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

24

ФОН

 98.

Доц. д-р Николинка Донева

24

ФПТН

 99.

Доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска

24

ЗФ

 100.

Доц. д-р Фиданка Трајкова

24

ЗФ

 101.

Доц. д-р Јанка Димитрова

24

ЕФ

 102.

Доц. м-р Сашо Поповски

24

МА

 103.

Проф. д-р Верица Илиева

23

ЗФ

 104.

Проф. д-р Ацо Кузлеов

23

ЗФ

 105.

Доц. д-р Киро Мојсов

23

ТТФ

 106.

Доц. м-р Јана Јакимовска

23

ЛА

 107.

Доц. д-р Златко Совревски

23

МФ

 108.

Доц. д-р Борка Тушевска

22

ПФ

 109.

Доц. д-р Фиданка Илиева

22

ЗФ

 110.

Доц. м-р Ангеле Михајловски

22

МА

 111.

Проф. м-р Маријан Јанкоски

22

МА

 112.

Доц. д-р Ранко Младеноски

21

ФФ

 113.

Проф. д-р Вело Марковски

21

ФМН

 114.

Проф. д-р Орце Спасовски

21

ФПТН

 115.

Доц. д-р Нина Даскаловска

21

ФФ

 116.

Проф. д-р Тена Шијакова-Иванова

20

ФПТН

 117.

Проф. д-р Влатко Чинговски

20

ЕТФ

 118.

Доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска

20

ПФ

 119.

Доц. д-р Благој Делипетров

20

ФИ

 120.

Проф. д-р Владимир Јаневски

20

МА

 121.

Проф. д-р Тодор Делипетров

20

ФПТН

 122.

Проф. д-р Војо Беловски

19

ПФ

 123.

Доц. д-р Андон Мајхошев

19

ПФ

 124.

Доц. д-р Сашо Гелев

19

ЕТФ

 125.

Доц. д-р Ацо Јаневски

19

ТТФ

 126.

Доц. д-р Светлана Јакимовска

19

ФФ

 127.

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

18

ФОН

 128.

Проф. м-р Гоце Мицанов

18

МА

 129.

Доц. д-р Мичо Апостолов

18

ФТБЛ

 130.

Проф. д-р Виолета Николовска

18

ФОН

 131.

Доц. д-р Роман Голубовски

18

ЕТФ

 132.

Проф. д-р Марија Леонтиќ

18

ФФ

 133.

Доц. д-р Драшко Атанасоски

18

ФТБЛ

 134.

Доц. м-р Христо Стојановски

18

МА

 135.

Проф. м-р Златка Митева

17

МА

 136.

Доц. д-р Стојко Стојков

17

ФОН

 137.

Доц. д-р Владо Гичев

17

ФИ

 138.

Проф. д-р Гоше Петров

16

ФПТН

 139.

Проф. д-р Блаже Китанов

16

ФОН

 140.

Проф. д-р Виолета Стојанова

16

ФПТН

 141.

Доц. д-р Страшко Стојановски

16

ПФ

 142.

Проф. д-р Ристо Дамбов

16

ФПТН

 143.

Проф. д-р Ана Миновска

16

ФМН

 144.

Доц. д-р Олга Кошевалиска

16

ПФ

 145.

Доц. д-р Љупчо Сотироски

16

ПФ

 146.

Доц. д-р Драгана Кузмановска

16

ФФ

 147.

Проф. д-р Татјана Џорлева

16

МА

 148.

Проф. д-р Луси Караниколова

16

ФФ

 149.

Проф. м-р Гоце Гавриловски

16

МА

 150.

Доц. д-р Марјан Делипетров

15

ФПТН

 151.

Доц. д-р Марија Кукубајска

15

ФФ

 152.

Доц. д-р Стеван Габер

15

ЕФ

 153.

Проф. д-р Стеван Алексоски

15

ФОН

 154.

Доц. д-р Зоран Утковски

15

ФИ

 155.

Доц. д-р Мартин Лукаревски

15

ФИ

 156.

Проф. д-р Мите Илиевски

14

ЗФ

 157.

Проф. д-р Зоран Димитровски

11

МФ

 158.

Проф. д-р Ристо Кукутанов

7

ЗФ

 159.

Доц. д-р Александра Жежова

6

ФТБЛ

 160.

Проф. д-р Виолета Димова

5

ФФ

 161.

Проф. д-р Љупчо Блажевски

/

ПФ

 162.

Проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски

/

ЗФ

 163.

Проф. д-р Толе Белчев

/

ФФ

 164.

Проф. д-р Стипица Поповски

/

ФМН

 165.

Проф. м-р Борис Трајанов

/

МА

 166.

Доц. д-р Ристо Поповски

/

ФПТН

 167.

Доц. д-р Трајче Митев

/

ФПТН

 168.

Доц. д-р Трајче Стојанов

/

ФОН

Листа на ФРВ на УГД

Од 2013 година на УГД се применува нов начин на вреднување и мотивирање на наставниот кадар  за реализирани наставни и вон-наставни активности. Еднаш годишно Универзитетскиот сенат на седница донесува Одлука за усвојување на Листа на наставници кои се здобиле со правото на користење на флексибилно работно време – ФРВ.

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2021

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2020

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2018

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2017

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2016

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2015

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2014

Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2013