Листа за ФРВ на ниво на УГД за 2014

Одлуки за ФРВ, 2014 г.(.pdf)

Листа на наставници и реализирани активности во 2013 за користење на ФРВ во 2014

Ред. бр.

Име и презиме

Реализирана активност (поени)

Единица

 

1

Проф. д-р Тодор Серафимовски

79

ФПТН

2

Проф. д-р Саша Митрев

73

ЗФ

3

Проф. д-р Блажо Боев

73

ФПТН

4

Доц. д-р Сашо Коцески

70

ФИ

5

Проф. д-р Рубин Гулабоски

64

ЗФ

6

Проф. д-р Дејан Мираковски

61

МФ

7

Проф. д-р Нако Ташков

61

ФТБЛ

8

Проф. д-р Винета Сребренкоска

60

ТТФ

9

Доц. д-р Билјана Петревска

57

ФТБЛ

10

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

55

ЗФ

11

Проф. д-р Цена Димова

49

ФМН

12

Проф. д-р Владимир Лазаревски

56

ФМУ

13

Проф. д-р Илчо Јованов

47

ФМУ

14

Проф. д-р Ивона Ковачевска

47

ФМН

15

Проф. д-р Зоран Панов

46

ФПТН

16

Проф. д-р.Дарко Бошнаковски

45

ФМН

17

Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зелениковска

43

ФМУ

18

Доц. д-р Цане Котески

43

ФТБЛ

19

Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

43

ЕТФ

20

Проф. д-р Златко Јаковлев

43

ФТБЛ

21

Проф. д-р Татјана Рушковска

42

ФМН

22

Проф. д-р Милка Здравковска

41

ФМН

23

Доц. д-р Игор Стојановиќ

40,5

ФИ

24

Доц. д-р Марија Леонтиќ

40

ФФ

25

Доц. д-р Горан Тасев

39

ФПТН

26

Проф. д-р Емилија Јаневиќ

37

ФМН

27

Проф. д-р Зоран Десподов

35

ФПТН

28

Доц. д-р Трајче Нацев

34

ФОН

29

Доц. д-р Мимоза Серафимова

33

ФТБЛ

30

Проф. д-р Вело Марковски

32

ФМН

31

Проф. д-р Ацо Кузелов

32

ЗФ

32

Проф. д-р Ристо Фотов

31

ЕФ

33

Доц. д-р Златко Соврески

31

МФ

34

Доц. д-р Елизабета Митрева

31

ФТБЛ

35

Проф. д-р Валентина Велкоска-Трајановска

31

ФМУ

36

Доц. д-р Владимир Јаневски

31

ФМУ

37

Проф. д-р Благој Голомеов

30

ФПТН

38

Доц. д-р Катерина Деспод

30

ФПТН

39

Проф. д-р Никола В. Димитров

30

ФТБЛ

40

Проф. д-р Јован Ананиев

30

ПФ

41

Проф. д-р Никола Смилков

30

ФОН

42

Доц. д-р Васка Сандова

30

ФПТН

43

Проф. д-р Антонијо Китановски

30

ФМУ

44

Проф. д-р Ристе Темјановски

29

ЕФ

45

Доц. д-р Билјана Попевска

29

ФОН

46

Проф. д-р Трајко Мицески

28

ЕФ

47

Проф. д-р Илија Каров

28

ЗФ

48

Проф. д-р Снежана Јованова Миткова

27

ФОН

49

Доц. д-р Дејан Методијевски

27

ФТБЛ

50

Проф. д-р Војо Мирчовски

27

ФПТН

51

Проф. д-р Бистра Ангеловска

27

ФМН

52

Проф. д-р Зденка Стојановска

27

ФМН

53

Проф. д-р Гордана Панова

27

ФМН

54

Проф. д-р Јованка Денкова

27

ФФ

55

Доц. д-р Александар Крстев

27

ФИ

56

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева

26

ЗФ

57

Доц. д-р Дарко Андроников

26

ЗФ

58

Проф. д-р Еленица Софијанова

26

ЕФ

59

Проф. д-р Борис Крстев

25

ФПТН

60

Проф. д-р Димко Димески

25

ТТФ

61

Доц. д-р Крсте Шајноски

25

ЕФ

62

Доц. д-р Ристо Поповски

25

ФПТН

63

Доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска

25

ПФ

64

Проф. д-р Владо Гичев

24

ФИ

65

Проф. д-р Васо Талески

24

ФМН

66

Проф. м-р Емилија Потевска

24

ФМУ

67

Доц. д-р Mарјан Делипетров

24

ФПТН

68

Доц. д-р Наташа Коцеска

24

ФИ

69

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

23

ФПТН

70

Проф. д-р Милица Шкариќ

23

ФМУ

71

Проф. д-р Виолета Стојанова

23

ФПТН

72

Доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска

23

ЗФ

73

Доц. д-р Невенка Величкова

23

ФМН

74

Доц. д-р Нина Даскалова

23

ФФ

75

Доц. д-р Махмуд Челик

23

ФФ

76

Доц. д-р Јадранка Денкова

23

ПФ

77

Доц. д-р Зоран Утковски

22

ФИ

78

Проф. д-р Соња Петровска

22

ФОН

79

Доц. д-р Виолета Стефанова

22

ФПТН

80

Доц. д-р Марија Кукубајска

22

ФФ

81

Доц. д-р Марија Кусевска

22

ФФ

82

Доц. д-р Марија Хаџи- Николова

22

ФПТН

83

Проф. д-р Тодор Делипетров

21

ФПТН

84

Проф. д-р Војо Беловски

21

ПФ

85

Проф. д-р Симеон Симеонов

21

МФ

86

Доц. д-р Зоран Ханџиски

21

ФМН

87

Доц. д-р Оливера Трајковска Георгиева

21

ЕФ

88

Доц. д-р Светлана Јакимовска

21

ФФ

89

Доц. д-р Фиданка Трајкова

21

ЗФ

90

Доц. д-р Николинка Донева

20

ФПТН

91

Доц. д-р Драшко Атанасоски

20

ФТБЛ

92

Проф. д-р Мирјана Голомеова

20

ФПТН

93

Проф. д-р Душан Спасов

20

ЗФ

94

Доц. д-р Киро Мојсов

20

ТТФ

95

Доц. д-р Александра Милева

19,5

ФИ

96

Доц. д-р Александар Костадиновски

19

ЕФ

97

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

19

ФМН

98

Проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде

19

ФИ

99

Проф. д-р Верица Илиева

19

ЗФ

100

Доц. д-р Виолета Маџова

19

ЕФ

101

Проф. д-р Тодор Чепреганов

19

ФОН

102

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселионовска

19

ФОН

103

Доц. д-р Зоран Здравев

19

ФИ

104

Проф. д-р Ленче Милошева

19

ФМН

105

Проф. д-р Билјана Ивановска

19

ФФ

106

Доц. д-р Стеван Габер

19

ЕФ

107

Доц. м-р Јана Јакимовска

19

ФМУ

108

Доц. д-р Горанчо Ангелов

19

ФМУ

109

Доц. д-р Сашо Поповски

19

ФМУ

110

Проф. д-р Татјана Џорлева

19

ФМУ

111

Проф. д-р Ристо Дамбов

19

ФПТН

112

Проф. д-р Владо Петровски

18

ФОН

113

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

18

ФОН

114

Доц. д-р Василија Шарац

18

ЕТФ

115

Доц. д-р Ранко Младеноски

18

ФФ

116

Доц. д-р Борка Тушевска

18

ПФ

117

Доц. д-р Мичо Апостолов

18

ФТБЛ

118

Доц. д-р Весна Георгиев Свртинов

18

ЕФ

119

Проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов

18

ФМУ

120

Доц. д-р Ангеле Михајловски

18

ФМУ

121

Доц. д-р Христо Стојановски

18

ФМУ

122

Проф. д-р Љупчо Михајлов

17,7

ЗФ

123

Доц. д-р Јанка Димиторва

17

ЕФ

124

Проф. д-р Александар Секуловски

17

ФМУ

125

Доц. д-р Светлана Јовеска

17

ФМН

126

Проф. д-р Билјана Ѓорѓеска

17

ФМН

127

Доц. д-р Маргарита Матлиевска

17

ЕФ

128

Доц. д-р Андон Мајхошев

17

ПФ

129

Доц. д-р Зоран Димитровски

17

МФ

130

Проф. д-р Драгица Спасова

16

ЗФ

131

Проф. д-р Виолета Димовска

16

ЗФ

132

Проф. д-р Гоце Гавриловски

16

ФМУ

133

Проф. д-р Круме Николоски

16

ЕФ

134

Проф. д-р Луси Караниколова

16

ФФ

135

Проф. д-р Крсто Блажев

16

ТТФ

136

Доц. д-р Роман Голубовски

16

ЕТФ

137

Доц. д-р Олга Кошевалиска

16

ПФ

138

Доц. д-р Петар Намичев

16

ФПТН

139

Доц. д-р Љупчо Сотировски

16

ПФ

140

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

15

ФОН

141

Доц. д-р Страшко Стојановски

15

ПФ

142

Проф. д-р Ана Миновска

15

ФМН

143

Проф. д-р Влатко Чингоски

15

ЕТФ

144

Проф. д-р Сашо Гелев

15

ЕТФ

145

Проф. д-р Марјан Јанкоски

15

ФМУ

146

Доц. д-р Мишко Џидров

15

МФ

147

Проф. д-р Стеван Алексоски

15

ФОН

148

Доц. д-р Славчо Цветков

15

МФ

149

Доц. д-р Златка Митева

15

ФМУ

150

Проф. д-р Гоше Петров

14

ФПТН

151

Проф. д-р Виолета Димова

13

ФФ

152

Проф. д-р Толе Белчев

13

ФФ

153

Доц. д-р Мите Илиевски

11

ЗФ

154

Проф. д-р Виолета Николовска

5

ФОН

155

Доц. д-р Кирил Барабреев

6

ФОН

156

Доц. д-р Ацо Јаневски

4

ТТФ

157

Проф. д-р Блаже Китанов

3

ФОН

158

Проф. д-р Орце Спасовски

16

ФПТН

159

Проф. д-р Љупчо Блажевски

0

ПФ

160

Доц. д-р Трајче Стојанов

0

ФОН

161

Доц. д-р Мартин Лукаревски

0

ФИ

162

Доц. д-р Трајче Митев

/

ФПТН

163

Проф. д-р Ристо Кукутанов

Нема доставено податоци

ЗФ

164

Проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски

Нема доставено податоци

ЗФ

165

Проф. д-р Борис Трајанов

Нема доставено податоци

ФМУ

166

Доц. д-р Стојко Стојков

Нема доставено податоци

ФОН