Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2017

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2018


2015 година

Mожности и методи за замена и заштеда на енергија и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската индустрија - Влатко Чингоски
 
Органско производство на пролетен овес: потребни сортни карактеристики - Драгица Спасова
 
Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик - Билјана Ивановска
 
Професионален развој на наставниците во Република Македонија – состојби и перспективи - Соња Петровска
 
Јакнење на деловните капацитети на жените претприемачи во Република Македонија, како земја во развој - Еленица Софијанова
 
Хидрогеолошки и хидрохемиски карактеристики на термалните води од геотермалниот систем „Кежовица“ – Штип - Војо Мирчовски
 
Ентомофауна кај домати во заштитен простор при конвенционално и интегрално производство - Душан Спасов
 
Можности за одгледување на здружени посеви во поледелското производство - Мите Илиевски
 
Детерминирање на туристичките настани во Источниот регион на Република Македонија - Златко Јаковлев
 
Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди - Зоран Димитровски
 
Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски развој со посебен осврт на општина Штип - Ристо Фотов
 
Адаптибилен систем за технолошки потпомогнато и независно живеење - Наташа Коцеска
 
Развој на напредни техники на кооперативно локализирање и мапирање со мобилни роботи и нивна примена во прецизно земјоделие - Сашо Коцески
 
Клинички релевантни ризик фактори за суицид: Компарација помеѓу клиничкa групa со пасивни суицидални идеи, со активни суицидални идеи и без суицидални идеи - Ленче Милошева