Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2017

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2018


2013 година

Металокомплексирачки и антиоксидативни својства на нови деривати на Коензим Q-0 - Рубин Гулабоски
 
Развој на нови алгоритми и софтверска библиотека за примена во биомедицинското инженерство - Александра Милева
 
Можности за примена на зеолит при прочистување на води загадени со тешки метали - Мирјана Голомеова
 
Употреба на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените институции во Република Македонија во период од пет години - Биљана Ѓорѓеска
 
Екстракција на капсaицин од лути пиперки и одредување на неговите антиоксидативни својства - Лилјана Колева-Гудева
 
Спектроскопска и структурна карактеризација на ендемични и ретки минерали - Блажо Боев
 
Проучување на присуството на бактериската пламеница (Erwinia amylovora) кај овошните култури во Македонија - Саша Митрев
 
Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание – Трајко Мицески
 
Функционални простори, тополошки и  статистички аспекти и примена во електротехниката - Татјана Атанасова-Пачемска
 
Полифенолен и ароматичен профил на вина од сортата Вранец ферментирани со изолирани квасци од Тиквешкото виногорје – Виолета Иванова Петропулос
 
Структурно-металогенетски проучувања во Република Македонија - Тодор Серафимовски
 
Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот превоз по Трансевропските ЖП коридори на Република Македонија - Дејан Мираковски
 
Развој на одржлива технологија за производство на нови композити со обезбедување на повратен тек на отпадниот материјал – Винета Сребренкоска