Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2017

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2018


2014 година

Анализа и процена на каналната оптурација во зависност од техниката на гутаперка апликација - Ивона Ковачевска
 
Примена на директни методи за дигитална реставрација на слики - Игор Стојановиќ
 
Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална студија - Цена Димова
 
Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кaј професионално изложени здравствени работници, со употреба на цитогенетски методи. - Невенка Величкова
 
Влијанието на екстрактите врз трајноста на различни видови мелени меса и колбаси - Ацо Кузелов
 
Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа – влијание на суплементацијата со витамин Ц. - Татјана Рушковска
 
Процена на различни генотипови полјоделски култури во системот на органско земјоделско производство.  -Љупчо Михајлов
 

Колекционирање, карактеризација и евалуација на домашна и интродуирана гермплазма од oриз. - Верица Илиева

 

Испитување на факторите кои влијаат врз проценката на концентрацијата и дозата од радон во училиштата - Зденка Стојановска

 
Металогенетски и геохемиски проучувања на наоѓалишта на неметални минерални суровини на Селечка планина Р. Македонија  - Орце Спасовски
 
Сензорскимрежи за надгледување и контрола на производство на вино - Цвета Мартиновска Банде
 
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко – гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион - Нако Ташков
 
Нековенционални методи на експлоатација на јаглени во Р. Македонија - Зоран Панов