Лабораторија за подготовка на микроскопски примероци

Раководител на лабораторијата

Доц. д-р Горан Тасев        

 

Лабораторијата, односно опремата од којашто е составена истата е намената за подготовка и изработка на примероци за набљудување под микроскоп.

примероци

Во лабораторијата е можна изработка на петрографски примероци за набљудување под микроскоп при пропуштена светлина, потоа  изработка на рудни примероци за набљудување под микроскоп при одбиена светлина, како и примероци соодветни за набљудување и анализа на под скенинг електронски микроскоп (СЕМ).

Електронски микроскоп (СЕМ)

Станува збор за висококвалитетна опрема од реномираниот светски производител STRUERS, којашто ги задоволува највисоките стандарди во подготвувањето на примероците за микроскопски и СЕМ набљудувања.

STRUERS

Лабораторијата, покрај фокусот на научните истражувања, овозможува и сервисирање на потребите на компаниите, главно, од областа на геологијата и рударството, но и цел спектар на други индустриски гранки.

Подготовка и изработка на примероци за набљудување