Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2017

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2013

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2014

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2015

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2017

Научноистражувачки проекти финансирани од УГД 2018


2017 година

Компаративни истражувања на македонската и влашката народна носија и формирање на трајна етнолошка поставка со траен карактер - Ванѓа Димитријева
 
Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата на студентите на Филолошкиот факултетНина Даскаловска
 
Примена на биотехнолошки методи за подобрување на растителните видови - Лилјана Колева Гудева
 
Хемиска карактеризација на вино, алкохолни пијалоци и храна со примена на инструментални - Виолета Иванова-Петропулос
 
Можности и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река - Цане Котески
 
Влијанието на социјалните детерминанти врз перинаталниот исход на новородените деца - Елизабета Зисовска
 
Идентификација на минералите од локалитетот Алинци (Црн камен) со примена на XRD и SEM-EDS методиТена Шијакова-Иванова
 
Развој на безбедни и надежни техники за податочната комуникацијаАлександра Милева
 
Тиол/дисулфиден статус и оксидирани липопротеини кај испитаници со висок атероген ризик и пациенти со градна болка од исхемична природа - Татјана Рушковска
 
Биг Бенд (концертен џез оркестар) - Антонијо Китановски
 
Анализа на MBC на најчесто користените антисептици и дезинфициенси во болнички услови и поставување на корелација помеѓу нивната структура и активност - Биљана Ѓорѓеска
 
Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век - Стефанија Лешкова Зеленковска
 
Придонес на фармацевтите во контрола на резистентноста на антибиотицитеБистра Ангеловска
 
Модел за подобрување на перформансите во хотелската индустрија и туризмот во Македонија - Елизабета Митрева
 
Проучување на геолошките, морфогенетските и геоеколошките карактеристики на рудните наоѓалишта во Република МакедонијaТодор Серафимовски
 
Изолација и идентификација на бактерии од рудниците Алшар и Саса - Васо Талески
 
Проучување на вирусот на шарка кај сливата (plum pox potyvirus) кај коскестите овошни видови во Република МакедонијаСаша Митрев
 
Мултидисциплинарен пристап во производството на нови сорти на сончогледСаша Митрев
 
Детерминанти за образовна мотивација и миграција на младите во источнио и југоисточниот регион на Република МакедонијаСтрашко Стојановски
 
Јазикот, културата и фолклорот на македонските иселеници во Р.ТурцијаЈованка Денкова
 
Форми на финансирање на растот на мали и средни претпријатија, со фокус на источен плански развоен регионРисто Фотов
 
Прилози во математичката теорија, математичкото моделирање и примени - Татјана Атанасова - Пачемска
 
Улогата и значењето на Државното правобранителство во правосудниот систем на Република МакедонијаИгор Камбовски
 
Биоактивни компоненти, антиоксидативна и антимикробна активност на екстракти од овошје и Мента - Виолета Димовска
 
Јакнење на деловните капацитети на жените претприемачи во Република Македонија, како земја во развој - Еленица Софијанова
 
Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945Тодор Чепреганов
 
Процена на корелацијата на реналната калкулоза со забниот камен - Ивона Ковачевска
 
Испитување на претприемачкиот потенцијал со фокус на претприемaчките намери на младите лица во земји во развојЉупчо Давчев
 
Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката - Марија Кусевска